การบรรยายพิเศษของ สกว.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับให้อาจารย์ นักวิจัยรับทราบข้อมูล และนำไปปรับใช้สำหรับการจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนในแหล่งทุนที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และสร้างงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป โดยผู้เข้าร่วมการฟังบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย จากคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตร คณะสิ่งแวดล้อม และจากคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล คณะกรรมการวิจัย และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย   -- ข้อสรุปการบรรยาย-- คลิกที่นี่