ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย
: ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ:ความสุขของทีมสหวิชาชีพจิตเวชและผู้ดูแล

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่
 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย