การอบรมวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561  คณะกรรมการวิจัย ได้จัดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research (PAR) เพื่อนวัตกรรมทางสังคม โดยวิทยากร อ.ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี และอ.ชนัญญา ประสาทไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ได้นำไปใช้เพื่อดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและลงพื้นที่ปฏิบัติ ณ ชุมชนกุฎีขาว เขตธนบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมด้วย