แหล่งทุนวิจัยนานาชาติ

wdt_IDแหล่งทุนรายละเอียด
1Agricultural Development Council (ADC)ชื่อทุน: ADC
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย: สนับสนุนการวิจัยในสาขา irrigation and water management, resources management, employment and rural labor, marketing and food policy
ระยะเวลาในการขอทุน: ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ: กรมวิเทศสหการ 962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10110 โทร: 02-281-7325 แฟกซ์: 02-280-1248
2American Foundation for AIDS Researchชื่อทุน: AmFAR
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย: ให้ทุนศึกษาเรื่องโรคเอดส์ในด้านการแพทย์และด้านสังคมศาสตร์ โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ให้สำหรับหน่วยงานที่มีแพทย์ หรือมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย เงินทุนกำหนดไว้ประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ผู้สนใจจะต้องทำวิจัยเฉพาะในด้านการแพทย์หรือทางสังคมศาสตร์เท่านั้น หน่วยงานที่สนใจมีสิทธิส่งใบสมัครได้เพียงหนึ่งชุด และ 2) ให้แก่ผู้สนใจทำวิจัยที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน การเรียนหรืออบรมระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา ทุนนี้กำหนดไว้ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ ระยะเวลาในการขอทุน: ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ: American Foundation for AIDS Research Grant Department, Second Floor East, 5900 Whlhire Boulevard, Los Angeles, California 90036 -503, U.S.A.
หรือ TREAT Asia Exchange Tower 388 Sukhumvit Road, Suite 2104, Klongtoey, Bangkok, Thailand 10110 โทร: +66 (0)2 663 7561 แฟกซ์: +66 (0)2 663 7562
หรือ USA TOLL-FREE NUMBER: 1-800-39-amfAR
URL: http://www.amfar.org/in-the-lab/research-grants/
3Asia Foundationขอบข่ายและสาขาการวิจัย: ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านกฎหมาย สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาในการขอทุน: ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ: 6C-CD อาคาร Q. House ชั้น 6 คอนแวนด์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 02-233-1644-472
อีเมล์: info.sf@asiafoundation.org URL: https://asiafoundation.org/
4 Asian Development Bankชื่อทุน : AsDB
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย: สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, transport and telecommunication, agriculture, banks development, industry and nonfuel minerals, minerals, water supply, social - infrastructure
ระยะเวลาในการขอทุน: ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ: ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 02-281-7325 แฟกซ์: 02-280-1248
5Asian Productivity Organization; APO (องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย)ชื่อทุน: Research on Total Quality Management in Industries
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย: การให้ทุนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การวิจัยจะเน้นในเรื่องของการบริหารคุณภาพโดยทั่วทั้งองค์กร (TOM) โดยทำเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการเท่านั้น และ 2) ในการทำจะให้คัดเลือกเฉพาะบริษัท หน่วยงานที่ทำทางด้าน TOM โดยมีขนาดใหญ่ / กลาง / เล็ก เป็นบริษัทขนาดใหญ่เอกชน / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3-5 บริษัท
ระยะเวลาในการขอทุน: ไม่แน่นอน
เงื่อนไขและวิธีการ:
1) ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ต.ค.- พ.ย. (สำรวจ 3-5 บริษัท) จะให้เงิน 1 ส่วน (500 U.S) (ต้องทำเป็น report ส่ง 1 เล่ม)
2) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด (2,500 U.S.)
หน่วยงานที่ติดต่อ: Asian Productivity Organization (APO) UNIZO Hongo 1-Chome Building
1-24-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
โทร: (03) 3428-7221, 81-3-3830-0411 แฟกซ์: (03) 3408-7220, 81-3-5840-5322
อีเมล์: apo@apo-tokyo.org URL: http://www.apo-tokyo.org/
6Association for International Cancer Researchชื่อทุน: AICR
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย: การวิจัยด้านโรคมะเร็ง
เงื่อนไขและวิธีการ: ส่งโครงการวิจัยไปยัง Scientific Director ประมาณเดือน มีนาคม
ระยะเวลาในการขอทุน: ประมาณเดือน มีนาคม - เดือน เมษายน ของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ: Association for International Cancer Research Technology Centre , North Haugh St.Andrews Fife , KY 16 95 R
โทร: (0334) 77910 แฟกซ์: (0334) 78667
7Australian Centre for International Agriculture Researchชื่อทุน: ACIAR
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย: ACIAR ให้ความสำคัญกับการวิจัยในประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ เคนย่า ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ประเทศไทยและประเทศในออสเตรเลียเอง โดยสนใจในการวิจัย ด้านต่างๆ
Soil and Water Management, Land Use, Plant Improvement, Plant Protection, Animal and fish Production, Animal Health, Farming System, Postharvest Technology, Forestry, Socio economics, Communications
เงื่อนไขและวิธีการ: การพิจารณาให้ความช่วยเหลือจะมี Board of Management ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น และความสอดคล้องกับสาขาวิจัยหลัก ๆ ที่ ACIAR ให้ความสนใจและได้รับอนุมัติให้หลักการแล้ว ACIAR จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาหารือกับหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งการจัดทำคำขอซึ่งหน่วยงานส่งมาให้กรมวิเทศสหการ พิจารณานั้นมักจะเป็นคำขอค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่ในรูป Concept paper เหมือนคำขอโครงการใหม่ทั่วไป เมื่อผ่านกรมวิเทศสหการแล้วและ ACIAR อนุมัติ ก็จะมีการจัดทำข้อตกลงโครงการต่อไป
ระยะเวลาในการขอทุน: ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ: ติดต่อขอรับทุนจากกรมวิเทศสหการ 962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-281-7325 แฟกซ์: 02-280-1248
8Canadian International Development Agencyชื่อทุน: CIDA
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย: สนับสนุนการวิจัยในสาขา Socio - economic development, rural development, natural Resource management
ระยะเวลาในการขอทุน: ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ: ติดต่อขอรับทุนจากกรมวิเทศสหการ 962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10110 โทร: 02-281-7325 แฟกซ์: 02-280-1248
9Captain James Cook Researchขอบข่ายและสาขาการวิจัย: สนับสนุนการวิจัยในสาขา anthropology, biology, geography, geology, geophysics, history, medicine, oceanography
ระยะเวลาในการขอทุน: ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ: New Zealand Embassy, Bangkok, Thailand, 87 M Thai Tower, 14th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan 10300 Bangkok
โทร: 02-251-8165, +66 (0) 2 2542530 แฟกซ์: +66 (0) 2 2539045
10Council for Asia Manpower Studiesขอบข่ายและสาขาการวิจัย: สนับสนุนการศึกษาที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาแรงงานในเอเชีย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้น โดยเจาะจงที่ Employment and Manpower Development
ระยะเวลาในการขอทุน: ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ: Executive Director Council of Asia Manpower Studies P.O. Box b , U.P. Post Office Diliman , Quezon City , 3001 Philippines
URL: http://www.pioneerasiamanpower.com/index.php
แหล่งทุนรายละเอียด