รวมผลงานวิจัย(โปสเตอร์/คลิปสัมภาษณ์) ปีงบประมาณ 2560

ผูู้วิจัยสาขาวิชาชื่อเรื่องLink URL
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ จิตวิทยา ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ:ความสุขของทีมสหวิชาชีพจิตเวชและผู้ดูแล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์ จิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิตของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์หญิง
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน  จิตวิทยา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางใจและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของ
ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี   จิตวิทยา การเสริมสร้างพลังอำนาจ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานกับคุณภาพชีวิตของสตรีในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม 
 อาจารย์ สรียา กาฬสินธุ์ นิติศาสตร์ สิทธิผู้บริโภคในประชาคมอาเซียน 
 ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์ นิติศาสตร์ กระบวนการติดตามเด็กและเยาวชนกระทำความผิดภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ โภคไม้ทรัพย์ภูมิศาสตร์การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย
 ดร.กรกิต  ชุ่มกรานต์ประวัติศาสตร์ การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สังคม และกฎหมาย เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะรัฐศาสตร์ฯ ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.1893-2310 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์รัฐศาสตร์ฯ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการกล่อมเกลาทางการเมืองและความรู้เกี่ยวกับการเมือง   การปกครองไทยกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาใน   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรงรัฐศาสตร์ฯ ข้อจำกัดของทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบกรณีการส่งเสริมเกษตรกรรมในเมือง   ของสิงคโปร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนัดดา ชิณศรีสังคมวิทยาฯ การเปลี่ยนผ่านของกลุ่มยุวเกษตรกรไทยในช่วง 5 ทศวรรษ กรณีศึกษากลุ่มยุวเกษตรกร   โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุลสังคมวิทยาฯ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการตลาดเกษตรกร 

 ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์

สังคมวิทยาฯ

ความคิด ความหมาย และปฏิบัติการของชาวนารายย่อยภาคกลางในการปรับตัวต่อภาวะวิกฤติในรอบทศวรรษ 2550 (ยกเลิกทุน : ส.ค.60)

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารดี คำยาสังคมวิทยาฯ  พื้นที่ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ AEC: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา    ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพรรณ ทำดีสังคมวิทยาฯ งานการดูแลเด็กในสังคมแห่งการสอดส่องกับผลกระทบต่อครูและผู้ดูแล
 อาจารย์สานิต ฤทธิ์มนตรีพัฒนาสังคม แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวิธีสุนทรียสาธกกรณีศึกษามหาวิทยาลัย   เกษตรศาสตร์