แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ

ทุนวิจัยภายใน มก.
ทุนวิจัยระดับชาติ
ทุนวิจัยองค์กรเอกชน/มูลนิธิ
หน่วยงานภาครัฐ
wdt_IDหน่วยงานรายละเอียดสถานที่ติดต่อWebsite
2สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์โทร: 02-561- 1986,
อีเมล์: info.rdi@ku.ac.th
4คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งในด้านรัฐศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จิตวิทยาและภูมิศาสตร์
โทร: 02-561-3480
แฟกซ์: 02-561-2738
02-942-8430

หน่วยงานรายละเอียดสถานที่ติดต่อWebsite
wdt_IDหน่วยงานรายละเอียดสถานที่ติดต่อWebsite
2สภาวิจัยแห่งชาติ
(National Research Council of Thailand ; NRCT)
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฯ
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทยรวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โทร: 02-561- 2445
อีเมล์: contact@nrct.go.th
4กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(The Thailand Research Fund ; TRF)
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฯ
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทยเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
โทร: 02-278- 8200
แฟกซ์: 02-298- 0476
อีเมล์: callcenter@trf.or.th webmaster@trf.or.th
5สถาบันพระปกเกล้า
(King Prajadhipok's Institute ; KPI)
การสนับสนุนทุนงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ดังเช่น ประชาธิปไตย สันติภาพและความขัดแย้ง ฯโทร: 02-141- 9600
อีเมล์: webmaster@kpi.ac.th
หน่วยงานรายละเอียดสถานที่ติดต่อWebsite
wdt_IDหน่วยงานรายละเอียดสถานที่ติดต่อWebsite
2มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
(Division of Mental Health Services Administration)
สนับสนุนทุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชนักวิจัยที่สนใจ
สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์
โทร.02-525- 2978-9, 02-590- 8091
6มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไหมส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองและที่ดินโทร: 02-295- 3171 แฟกซ์: 02-295- 2213
อีเมล์: info@thaiappraisal.org
7มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนวิจัยทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์และสาขาต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโทร: 02-251- 1133-4
8มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย
(Toyota Thailand Foundation)
สนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในด้านสาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์ แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อมโทร: 02-386- 1590, 02-386- 1420
แฟกซ์: 0-2386- 2021 อีเมล์: cch@toyota.co.th
9มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
(Thailand Toray Science Foundation)
สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม-
10มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง ด้านการเงิน ให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ
ทั้งในและนอกประเทศ
โทร: 02-283- 5012
หน่วยงานรายละเอียดสถานที่ติดต่อWebsite
wdt_IDหน่วยงานรายละเอียดสถานที่ติดต่อWebsite
2กรมการศาสนา


สนับสนุนการวิจัยด้านการศาสนาแก่นักศึกษาเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและการศาสนาโทร: 02-281- 6540, 02-209- 3699
แฟกซ์: 02-209- 3712
อีเมล์: dra@dra.mail.go.th
9สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียนโทร: 02-281- 6461, หรือ 1660
อีเมล์: webmaster_onie@nfe.go.th
10กรมควบคุมมลพิษ

สนับสนุนทุนวิจัยในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมมลพิษในด้านต่างๆโทร: 02-642- 5028, 02-619- 2299 ต่อ 2340 แฟกซ์: 02-298- 2002
11กรมป่าไม้สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ


โทร: 02-579-5279
แฟกซ์: (662)-940- 5910
อีเมล์: webmaster@forest.go.th
12สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับต่างๆโทร: 02-282- 1816 ต่อ 604
แฟกซ์: 02-281-2602
อีเมล์: webmaster@obec.go.th
13กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต

โทร: 02-246- 0031
แฟกซ์: 02-354- 3299
อีเมล์: webmaster@dip.go.th
14กองส่งเสริมเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สนับสนุนการวิจัยในสาขาประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบทแก่นักวิจัยโดยการนาเทคโนโลยีหรือประดิษฐ์กรรม

โทร: 02-246- 0064 ต่อ 625
แฟกซ์: 02-333- 3833
อีเมล์: onestop@most.go.th
15การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและแผนการลงทุนด้านการท่องเที่ยวแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศโทร: 02-694- 1222 ต่อ 2073
แฟกซ์: 02-253- 7440
อีเมล์: info@tat.or.th
16การเคหะแห่งชาติ

สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

โทร. 02-324-0411-20 ต่อ 6373
แฟกซ์: 02-351- 7778
อีเมล์: prnha@nha.co.th
17สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน)สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยโทร: 02-378- 8300-9
แฟกซ์: 02-378- 8343
หน่วยงานรายละเอียดสถานที่ติดต่อWebsite