รวมผลงานวิจัย(โปสเตอร์/คลิปสัมภาษณ์) ปีงบประมาณ 2561

ผูู้วิจัยสาขาวิชาชื่อเรื่องLink URL
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาลเชาว์วัฒนกุล สังคมวิทยาฯจากสตอรี่: นวัตกรรมเรื่องเล่าสู่การสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารดี คำยา สังคมวิทยาฯคิดเช่นเกาะกลาง: ต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายนอกชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพรรณ ทำดี สังคมวิทยาฯการพัฒนาสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
อาจารย์ ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์ นิติศาสตร์มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมายประกันสังคม 
อาจารย์ ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์ รัฐศาสตร์ฯการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความโปร่งใสในองค์การปกครองท้องถิ่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล จิตวิทยาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร: ปัจจัยที่มีอิทธิพลและโมเดลการพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง รัฐศาสตร์ฯบทบาทภาครัฐของสิงคโปร์ต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ รัฐศาสตร์ฯปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยทางด้านการตื่นตัวทางการเมืองกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อาจารย์สานิต ฤทธิ์มนตรี พัฒนาสังคมความยุติธรรมในการพัฒนา: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล 
น.ส.ทิพวัลย์ รามรงพัฒนาสังคมการดำรงอยู่และความสุขของอาชีพชาวนาไทย 
อาจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ (หัวหน้าชุดโครงการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนัดดา ชิณศรี
สังคมวิทยาฯประวัติศาสตร์
สังคมวิทยาฯ  
ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวประมงขนาดเล็กในยุคการปฏิรูปการประมงของประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม 
อาจารย์ สรียา กาฬสินธุ์นิติศาสตร์การเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่สอง)
อาจารย์ ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์สังคมวิทยาฯ พรานบุญ: การประกอบสร้างความหมายและการกลายมาเป็นวัตถุทางความเชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หาญวงศ์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – พม่า ในบริบทของสงครามเย็น :  มุมมองจากนโยบายทางการทูตของสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ.1948 – 1988
อาจารย์ พลอยวไล ทองรักษ์จิตวิทยาทักษะการรู้ทันสื่อ แนวทางการรู้เท่าทัน วิเคราะห์สื่อและสุขภาพจิต ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายปัญญา พราหมณ์แก้วสำนักงานเลขานุการการศึกษาความผูกพันทางสังคมของบุคลากร คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์