การส่งบทความ

หลักเกณฑ์การส่งบทความเพื่อลงวารสาร (TH)

คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความภาษาไทย เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด คลิ๊ก... ที่นี่

หลักเกณฑ์การส่งบทความเพื่อลงวารสาร (ENG)

Guidelines for Manuscript Submission คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด คลิ๊ก... ที่นี่...Click..Here

แบบฟอร์มการส่งบทความ

แบบฟอร์มการส่งบทความ คลิ๊ก...ที่นี่

วิธีการการส่งบทความในฐานข้อมูล ThaiJO

คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความลงวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในฐานข้อมูล Thaijo ได้  รายละเอียด คลิ๊ก... ที่นี่

การเขียนบรรณานุกรม
วิธีการเขียนบรรณานุกรม ดูรายละเอียด คลิ๊ก....ที่นี่