ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการจัดการความขัดแย้ง
ชื่อผู้วิจัย นายสุรศักดิ์  ยศสิงห์
ชื่อเรื่อง: กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว: ศึกษาการฟ้องหย่าในประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่