เกี่ยวกับเรา

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดทำโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดออกเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม) ขอบเขตของเนื้อหา : บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *กองบรรณาธิการทรงไว้ซึ่งสิทธิในการพิจารณาและตัดสินการลงตีพิมพ์ในวารสาร **ทัศนะและข้อคิดเห็นดังปรากฎในบทความต่างๆของวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ผู้ประสงค์จะนำข้อความจากบทความไปเผยแพร่ต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

กองบรรณาธิการ