ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

wdt_IDNo.รายละเอียดข้อมูลดาวน์โหลด
11แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย งวดที่..
24แบบรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย (คณะสังคมศาสตร์)
65แบบฟอร์มต่างๆของสถาบันวิจัยแห่ง มก.
83แบบขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ประจำงวดที่ 2 (คณะสังคมศาสตร์)
186ใบ กค.2001(ฉบับใหม่ 2566)
197ใบเสร็จรับเงิน
212แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ (คณะสังคมศาสตร์)
238แบบฟอร์มขอทุนผลิตตำราวิชาการ *NEW*
No.รายละเอียดข้อมูลดาวน์โหลด