ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

wdt_IDNo.รายละเอียดข้อมูลดาวน์โหลด
11แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 1 (คณะสังคมศาสตร์)
23แบบรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย (คณะสังคมศาสตร์)
44ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบขอรับทุนสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (2563)
55แบบขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ ประจำงวด...(คณะสังคมศาสตร์)
66แบบฟอร์มต่างๆของสถาบันวิจัยแห่ง มก.
82แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2 (คณะสังคมศาสตร์)
No.รายละเอียดข้อมูลดาวน์โหลด