วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ฝ่ายวิจัย เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการอันประกอบด้วยคณะจารย์จากภาควิชาต่างๆที่สังกัดคณะสังคมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์จากงานวิจัยก่อร่างพัฒนาองค์ความรู้เขิงสังคมศาสตร์ให้เท่าทันพลวัตของสังคม และสามารถหยิบนำไปองค์ความรู้เพื่อสร้างการพัฒนาชุมชน หน่วยงานองค์กรและสังคม ขณะเดียวกัน ฝ่ายวิจัยก็ได้รับผิดชอบในส่วนวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีมาตลอดช่วงเวลา 44 ปี (โดยวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2517) เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์บนฐานงานวิชาการอีกด้วย หากต้องการสนใจแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายวิจัย โปรดโหลดข้อมูลยุทธศาสตร์การวิจัย ตามตารางข้อมูลด้านล่าง

wdt_IDระดับขั้นรายละเอียดข้อมูลยุทธศาสตร์
1ระดับชาติสภาวิจัยแห่งชาติ; วช. : แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
2ระดับชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; สกว. : แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
3ระดับมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์