หน้าแรก

 
  • ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย

วารสารฉบับย้อนหลัง

 
 

สถิติต่างๆของฝ่ายวิจัย ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อการดำเนินงานของฝ่ายวิจัย ประจำปี 2559 วงเงิน 4,598,698 บาท

จำนวนผลงานวิจัย

ในปีงบประมาณ 2559 คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 50 ผลงาน

จำนวนบทความวิชาการ

ในปีงบประมาณ 2559 คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ ได้เขียนบทความวิชาการ รวมทั้งสิ้น 70 บทความ