หน้าแรก

 
  • ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย

วารสารฉบับย้อนหลัง

 
 

สถิติต่างๆของฝ่ายวิจัย ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อการดำเนินงานของฝ่ายวิจัย ประจำปี 2563 วงเงิน 3.480.000 บาท

จำนวนผลงานวิจัย

ในปีงบประมาณ 2563 คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 27 ผลงาน

จำนวนบทความวิชาการ

ในปีงบประมาณ 2563 คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ ได้เขียนบทความวิชาการ รวมทั้งสิ้น บทความ