ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ฝ่ายวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ห้องปฎิบัติการวิจัยและบริการวิชาการ
อาคาร 4 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 222 โทรสาร : 0-2561-2738
Email :sockuresearch@gmail.com, sockujournal@gmail.com