เครือข่ายวารสารภายใน มก.

รายนามวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับประเทศ
ตามฐานข้อมูลศูนย์ดรรชรนีอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Journal Citation Index Centre; TCI)
URL: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
|URL: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php

wdt_IDลำดับที่ชื่อวารสารURLISSN
11วารสารวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)0857-1724
22วารสารการประมงและสิ่งแวดล้อม คณะประมง (Journal of Fisheries and Environment)

0125-796X
33วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (Applied Economics Journal)
2586-9124
44ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Buffalo Bulletin)0125-6726
55วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
คณะบริหารธุรกิจ (Kasetsart Applied Business Journal)
1906-0254
66วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (Journal of Animal Health Science and Technology)
2586-9426
77วารสารระแนง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1513-2811
88วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์
(Kasetsart Educational Review)
0125-6203
99วารสารมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)
0859-3485
1010วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
(Journal of Social Sciences and Humanities)
0125-2860