การบรรยายพิเศษ Data Science

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Data Sciences for Social Science (ศาสตร์แห่งข้อมูลสำหรับงานด้านสังคมศาสตร์) โดยได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการรวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สำหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมฟังและซักถามถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย