การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Excel

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562   ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน Excel เพื่อการวิจัยและพัฒนางานในองค์กร" โดยวิทยากร คุณธนกร เติมพงศ์นุรักษ์ Senior Vice President, Credit process excellence and portfolio monitoring ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งได้แก่ คณาจารย์ บุคลากรได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel มาช่วยในการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งด้วย