โครงการฝึกอบรมการผลิตบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบ Fast Track

ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบ Fast Track ขึ้น ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ริเริ่มและมีช่วงเวลาเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัย พร้อมทั้งได้รับความรู้จากการอบรมเทคนิควิธีเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฟังการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย