การอบรม Infographic เพื่อการนำเสนอ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง infographic เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์  ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารสาธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มานำเสนอเทคนิควิธีการในการพัฒนาผลงานนำเสนอสื่อให้น่าสนใจ เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังได้นำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการนำเสนอต่อไป