โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์และนักวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ ได้มีแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านดังกล่าว เพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของทางคณะสังคมศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ 2561 โดยในภาคเช้ามีพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของคณะสังคมศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนโดย ผศ.ดร.ทิพยวัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และการอบรมโดยวิทยากร ได้แก่ อ.ดร.ศิญาณี หิรัญสาลีและ อ.ชัญญา ปัญญากำพล จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคมระหว่างนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยของคณะสังคมศาสตร์