การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน  2561 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการอบรมหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงกระบวนการและแนวทางการดำเนินการวิจัยที่ต้องให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัย อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 250 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฟังการอบรมด้วย