การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น3-4

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน  2562 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการอบรมหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 3-4 " โดยทีมวิทยากรจาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธกุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงกระบวนการและแนวทางการดำเนินการวิจัยที่ต้องให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัย อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งภาคปฏิบัติด้วยการร่วมกันวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่วิทยากรกำหนด ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานภายนอก รวม 2 รุ่น กว่า 250 คน