คณะผู้บริหาร มก.พบปะคณะกรรมการวิจัย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการวิจัยฯโดย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มาเยี่ยมชมและพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการกลุ่มวิจัยวิชาการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2557-2558 โดยมี ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการวิจัย ตลอดจนคณาจารย์ให้การต้อนรับและร่วมพบปะแลกเปลี่ยนด้วย