การเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ได้จัดการเสวนาเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ หัวข้อ “การเสวนาโต๊ะกลม: กรณีเสือดำ ทุ่งใหญ่ตะวันตก สะท้อนอะไรในคนรุ่นใหม่” ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ ข้ามศาสตร์ ข้ามช่วงวัย อันมีประโยชน์ต่อการพิจารณาประเด็นวิจัยในมิติใดต่างๆ รวมถึง การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการพิจารณาประเด็นท้าทายใดในฐานะคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจหรือเป็นประเด็นที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนต่อไปอันเกิดประโยชน์ทั้งต่อภาคส่วนวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยว โดยมี นักวิจัยรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน