การอบรมการทำวิจัยออนไลน์

ระหว่างวันที่5-6 มีนาคม 2561  คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิจัยออนไลน์ โดยวิทยากร รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มานำเสนอกระบวนการในการสร้างเครื่องมือวิจัยผ่านระบบออนไลน์ การนำเทคโนโลยี clound มาใช้เพื่อการวิจัย รวมถึงการใช้งาน แอฟลิเคชั่นต่างๆของโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการวิจัย โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัย