โครงการอบรมหัวข้อ “การจัดทำชุดโครงการ”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 คณะกรรมการวิจัยฯ โดย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ "การจัดทำชุดโครงการ" ซึ่งวิทยากรได้แก่ รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มานำเสนอข้อมูลในการจัดทำโครงการวิจัยต่างๆให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานต่อไป