โครงการเวทีเผยแพร่และสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล ได้จัดโครงการเวทีเผยแพร่และสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ (KM ราชบุรี)ขึ้น เพื่อให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ ประเภทการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้นำเสนอผลงานวิจัยแก่หน่วยงานรัฐ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกคณะสังคมศาสตร์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีคณะผู้บริหารของส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆในอีนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดต่อไป