การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยของนักวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบปากเปล่ากับผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้แก่ อาจารย์ธัญญา ปัญญากำพลและอาจารย์ ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 นี้คณะสังคมศาสตร์จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม ปีละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี รวมแล้วไม่เกิน 400,000 บาทให้แก่ คณาจารย์ของคณะฯที่ประสงค์จะทำวิจัยในรูปแบบดังกล่าว