โครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการวิจัย ได้จัดโครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัย การตีพิมพ์และการเผยแพร่งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบรรยากาศด้านการวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ โดยประกอบไปด้วยการเสนอผลงานทั้งภาคโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานปากเปล่า จำนวน 18 โครงการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย