ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย :
 ความคิด ความหมาย และปฏิบัติการของชาวนารายย่อยภาคกลางในการปรับตัวต่อภาวะวิกฤติในรอบทศวรรษ 2550 (ยกเลิกทุน : ส.ค.60)

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย


ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย :
ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวประมงขนาดเล็กในยุคการปฏิรูปการประมงของประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย