ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย :
 การเสริมสร้างพลังอำนาจ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานกับคุณภาพชีวิตของสตรีในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

  คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย