อาจารย์ ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย :
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร: ปัจจัยที่มีอิทธิพลและโมเดลการพัฒนา

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย