ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หาญวงศ์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย
: ความสัมพันธ์ไทย – พม่า ในบริบทของสงครามเย็น :
มุมมองจากนโยบายทางการทูตของสหรัฐอเมริกา
ระหว่างปี ค.ศ.1948 – 1988

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย