ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนัดดา ชิณศรี

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย : 
การเปลี่ยนผ่านของกลุ่มยุวเกษตรกรไทยในช่วง 5 ทศวรรษ
กรณีศึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

  คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย


ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย : ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวประมงขนาดเล็กในยุคการปฏิรูปการประมงของประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม (การวิจัยร่วม)

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

  คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย