ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย
: พรานบุญ: การประกอบสร้างความหมายและการกลายมาเป็นวัตถุทางความเชื่อ

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย