อาจารย์ พลอยวไล ทองรักษ์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย
: ทักษะการรู้ทันสื่อ แนวทางการรู้เท่าทัน วิเคราะห์สื่อและสุขภาพจิต
                ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย