ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ โภคไม้ทรัพย์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย :
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย