อาจารย์สานิต ฤทธิ์มนตรี

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย :
 แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวิธีสุนทรียสาธกกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย


ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย :
ความยุติธรรมในการพัฒนา: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย