ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา กาฬสินธุ์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปี 2560

ชื่องานวิจัย : สิทธิผู้บริโภคในประชาคมอาเซียน

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

  คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย


ปี 2561

ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่สอง)

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

  คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย