ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารดี คำยา

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560-61
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย :
พื้นที่ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ AEC: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย


ปีงบประมาณ 2561

ชื่องานวิจัย : คิดเช่นเกาะกลาง: ต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายนอกชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย