น.ส.ทิพวัลย์ รามรง

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
สาขาพัฒนาสังคม
 

ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย :
การดำรงอยู่และความสุขของอาชีพชาวนาไทย

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย