ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย :
 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางใจและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ
               ของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่
 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย