รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย :
 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการกล่อมเกลาทางการเมืองและความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย