ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย :
 กระบวนการติดตามเด็กและเยาวชนกระทำความผิดภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

  คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย


ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย :
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมายประกันสังคม

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

  คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย