การประชุมเพื่อเตรียมจัดทำชุดโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการวิจัย ได้จัดการประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ การจัดเตรียมชุดโครงการวิจัยเพื่อยื่นเสนอรับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.) ฝ่าย4 ฝ่ายชุมชนและสังคม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อที่จะนำเสนอ Concept paper ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ต่อไป