การอบรมการตีพิมพ์ผลงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการเขียนบทความวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพในการเขียนผลงานวิจัยระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์และนักวิจัยสร้างงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติด้วย โดยได้เรียนเชิญ รศ.ปิเตอร์ รักธรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Professor Charlie Chen จาก  Appalachian State University    มาเป็นวิทยากรนำเสนอประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย