เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561   คณะกรรมการวิจัย โดย ผศ.ดร.กังสดาล  เชาว์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยต่างๆของคณะสังคมศาสตร์และจากหน่วยงานภายนอก โดยประกอบไปด้วยภาคโปสเตอร์และวิดีโอคลิป นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคนกับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สายชล เกตุษา คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย