ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560-61
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัย :
 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการตลาดเกษตรกร

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย


ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย :
จากสตอรี่: นวัตกรรมเรื่องเล่าสู่การสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่

 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย