รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัย
: พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร: ปัจจัยที่มีอิทธิพลและโมเดลการพัฒนา

โปสเตอร์ : ผลงานวิจัย .. คลิกที่นี่
 คลิปสัมภาษณ์ผู้วิจัย